Hosana synu Davidovu!

   Po celý půst jsme se s církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme Svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus je náš Vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat: Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!

   Původ, který na památku slavného vjezdu konáme, má původ v Jeruzalémě. Podle svědectví z konce čtvrtého století se v odpoledních hodinách, po přečtení příslušného úryvku z evan­gelia, konal průvod z Olivové hory do města. Biskup seděl na oslu a průvod pomalu kráčel dolů. Když průvod došel k bazilice Vzkří­šení, byl večer a slavily se nešpory. Děti nesly ratolesti bud’ pal­mové, nebo olivové. V Novém zákoně jsou palmové ratolesti sym­bolem mučednictví a znamenají vítězství nad smrtí.
   Tento způsob slavení Květné neděle se pak dále rozšířil i do Egypta, do Sýrie a Malé Asie. V 5. století je průvod doložen v Konstantinopoli. Později (v 6. a 7. století) se průvod konal ráno. V této době bylo také zavedeno svěcení ratolestí. A pak se tento zvyk rozšířil dále na Západ.
   Při svěcení se zpívají antifony: “Hosana synu Davidovu, po­žehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, Král izraelský Hosana na výsostech.” – “Hebrejské děti nesly olivové ratolesti vstříc Pánu a volaly: Hosana na výsostech.” – A při průvodě zněl hymnus “Glo­ria, laus et honor tibi sit” (Bud’ Ti sláva, chvála a čest), který v přetlumočení do češtiny a s jiným nápěvem je v kancionálu jako píseň č. 318.
   Východní katolická ukrajinská církev byzantského obřadu (pů­sobící též v Americe) používá také jako my vrbové ratolesti – ko­čičky a Květná neděle se také nazývá Vrbová. V sobotu před Květ­nou nedělí slaví tato církev vzkříšení Lazara.
   Při svěcení ratolestí zpívá církev byzantského obřadu tento troparion (zpěv, v němž se objasňuje význam svátku nebo svět­ce):
Ó Kriste, náš Bože, před svým utrpením jsi vysvobodil Laza­ra od smrti a tak potvrdil vzkříšení pro každého. Proto i my, jako děti Izraele, neseme symboly vzkříšení a voláme ti, Přemožiteli smrti, Hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. (za Fer 3/2003)

Fotky najdete v fotogalerii