Dokonáno jest

   Dozněly pašije evangelisty sv. Jana. Kdybychom velice pozorně analyzovali Janovu zprávu o umučení Pána Ježíše, pak by nám ne­uniklo, že se jedná o zvláštní evangelium, kde je cítit majestát, kde vnímáme zápas mezi světlem a temnotou. Není pochyb, že světlo zvítězí, cítíme zde, jak na Velký pátek dopadá světlo velikonoční neděle. V celých janovských pašijích je evidentní Kristova převaha. Je to Ježíšova hodina, kvůli které přišel. On je svrchovaným Pánem situa­ce. Sám kráčel v ústrety vojákům a – moderně řečeno – policistům, kteří ho přišli zatknout. Během obou výslechů kladl základní otázky i královsky mlčel. A když konečně promluvil, vyučoval své vyšetřo­vatele. Svůj kříž si sám donesl až na Golgotu a z kříže oznámil svým nejbližším svoji poslední vůli. Potom dal znamení svého konce a po­sledním slovem učinil tečku za dílem, pro něž žil a pro něž zemřel. Chybějí tu zmínky o jeho lidské bolesti a lidském utrpení. Po slovech “Dokonáno jest” sklonil hlavu jako ke spánku a pokojně skonal. Hle, jak umírá spravedlivý. Zkušení kati, zkušený voják, který už viděl umírat na kříži pár zločinců, který věděl, jak řvali v boles­tech, jaká to byla hrůza, zůstal stát s údivem. A jak čteme v jiném evangeliu, vyslovil větu, která byla jasným svědectvím, že to ne­byl jen nějaký člověk. “To vpravdě byl Syn Boží.” Nicméně, když takto vnímáme Janovo vidění vykupitelské smr­tí Kristovy, jako očitého svědka, přesto zde zůstává ono neviditel­né tajemné, nepředstavitelné utrpení. Co se dělo v duši Kristově v okamžicích vrcholného tříhodinového umírání, to nikdo z lidí neodhalí. Jen z vnějších náznaků tmy po celé krajině, ze slov opuš­těného Ježíše “Bože můj, Bože můj proč jsi mne opustil” vnímá­me, že se odehrálo to, co je tíživé i v našem životě. Bůh míči. A jeho mlčení je nejsilnějším důkazem lásky. Promluvit, vyčítat, říci pravdu o našem stavu.., to by nás mrzelo až do konce života. Bůh mlčí, odpouští a miluje. Pokusme se i my vstoupit v těchto hodinách do prostoru ticha, odkrytého oltáře, prázdného svatostán­ku a nechejme vše na sebe působit. Ať je naše setkání s Božím milosrdenstvím hlubokým zážitkem.

Fotky najdete v fotogalerii.