Sv. Jiří – Patron skautů

Slavnostní mši v kostele sv. Jiřího v Kunvaldě jsme oslavili patrona skautu.
Zakladatele skautingu lorda Baden-Powella vedla ke zvolení tohoto světce za ochránce a ideový symbol celého hnutí legenda o sv. Jiří, který v boji zabil draka zloby a barbarství. Dobře věděl, že daleko víc než slovo působí na duši příklad a také není divu, že při hledání ztělesněných ideálů, které vložil do skautského zákona a slibu, zvolil právě tohoto jediného patrona rytířů mezi světci. Sv. Jiří – je symbolem statečnosti a zmužilosti, je patronem skautů celého světa, patronem skautského bratrství. Chrání vždy bezbranného v příbězích, kde vítězí dobro a spravedlnost nad zlem. Jedna z formulí pro pasování na rytíře začíná: “Ve jménu Božím, svatého Jiří a svatého Michala…”

„Skautská myšlenka je moderní rytířství, které nám přikazuje pomáhat bližnímu, konat denně
dobré skutky, považovat všechny lidi za své přátele a skauty za své bratry.“

 

 

  Sv. Jiří pocházel z urozené rodiny v Kappadokii, což je oblast v dnešním Turecku, které tehdy ve 3. století náleželo do římské říše. Jiří vyrostl v silného odvážného mladíka a tak se stal vojákem. I jako vojín zůstal čestným a věrným vyznavačem křesťanské víry, kterou mu předali jeho rodiče. Brzy byl v císařském vojsku povýšen do hodnosti plukovníka. Tehdy ale začalo další z mnoha pronásledování křesťanů. Byli znovu vězněni a trestáni i smrtí. Jiří se tedy odebral k samotnému císaři, aby mu vysvětlil, že není žádný důvod pro nepřátelství vůči křesťanům. Ve své řeči prohlásil: můj císaři a jeho rádcové, jak dlouho ještě budete pronásledovat křesťany, kteří jsou věrnými občany a poddanými říše. Křesťané se modlí za císaře, za vlast, věrně jí slouží, pouze se neklanějí nikomu z lidí, pouze Bohu jedinému, Ježíši Kristu. Všichni byli touto řečí ohromeni, císař přesto Jiřího prohlásil za zrádce a nařídil jeho uvěznění. Později se ho snažil přesvědčit, aby se zřekl své víry. Jiří mu odpověděl: Císaři, co mi slibuješ, tím pohrdám, a čím mi hrozíš, toho se nelekám, i když věděl, že jej čeká mučednická smrt. Byl tedy nakonec krutě mučen a popraven roku 303. Sv. Jiří tedy ctíme pro jeho odvahu, pevnou víru, za kterou dokázal obětovat i svůj život. Zobrazuje se jako mladý rytíř, který přemáhá draka, který symbolizuje pohanského císaře, nebo také zlo vůbec, kterému neustoupil, ale zvítězil nad ním stejně, jako Kristus zvítězil svým křížem nad smrtí i zlem a toto vítězství nabízí všem, kdo v něj uvěří a zůstanou mu věrní za každých okolností. Buďme tedy my všichni, nejen skauti, kteří slaví Jiřího jako svého patrona, také stateční při překonávání všech obtíží, které se nám v cestě za dobrem postaví do cesty, a v tomto snažení si také vzájemně pomáhejme. Nikdy se nenechme svést k něčemu, co by třeba bylo pro nás snadnější, pohodlnější, co by ale nebylo pravdivé, čestné, spravedlivé, čím bychom nedali druhým dobrý příklad. Lidé totiž od nás vědomě či nevědomě čekají, že jim svým životem ukážeme krásu naší víry a to, jak žít podle příkladu Pána Ježíše. (anonymus)

Fotografie