Biřmování 2020

“Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce a oni přijali Ducha svatého” (Sk 8,14-17).

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost – biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha svatého, která znamená, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské ochrany. Svátost biřmování křesťana hlouběji vtahuje do Božího synovství, pevněji ho spojuje s Kristem, rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu šířit a bránit víru slovem i skutkem. (Zdroj: pastorace.cz)

Svátost biřmováni v naši farnosti bude udělovaná dne 6. 9. 2020 při mši sv. v 9.30 v kostele sv. Václavav v Žamberku

V současné době probíhá bezprostřední příprava k přijeti této svátosti.  Příští setkání bude se konat po mši sv. 21. 2. 2020 na faře v Žamberku.

Přihláška k svatosti biřmování

Tematický obsah bezprostřední přípravy*:

*Studijní texty budou postupně k dispozici

Pracovní listy

 • Boží plán s člověkem
 • Hřích
 • Svátost smíření
 • Ježíš Kristus
 • Církev
 • Svátosti
 • Člověk
 • Víra
 • Duch Svatý
 • Biřmování
 • Eucharistie
 • Křesťanský život