Domů

Plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem k pandemii nemoci covid-19

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout."Matouš 11, 28

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr?" Jób 38, 24

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět." Filipským 2, 15

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa." Ezechiel 11, 19

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti." Izajáš 41, 10

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu," Žalmy 100, 4

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Cherubové zvedli křídla a vznesli se před mýma očima ze země. Spolu s nimi se hnula i kola. Sláva stanula u vchodu východní brány Hospodinova domu; sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. " Ezechiel 10, 19

Vítejte na stránkách naši farnosti.

“Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch." Koloským 3, 16

Vítejte na stránkách naši farnosti.

„Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ Nehemjáš 8, 10

Vítejte na stránkách naši farnosti.

„Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy." 2. Timoteovi 1, 6n

Vítejte na stránkách naši farnosti.

„Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest." 1. Janův 3, 2

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Když mi prostřeli stůl a připravili množství pokrmů, řekl jsem svému synovi Tóbijášovi: „Synu, vyjdi ven, a kohokoli najdeš chudého z našich bratří z ninivských zajatců, který celým srdcem pamatuje na Hospodina , přiveď jej a bude jíst společně se mnou. Hle, počkám na tebe, synu, dokud nepřijdeš.“ Tóbijáš 2, 2

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem." 1. Korintským 13, 2

Vítejte na stránkách naši farnosti.

„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí." 1. Korintským 1, 18n.20n

Vítejte na stránkách naši farnosti.

„Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu." 1. Janův 1, 6n

Vítejte na stránkách naši farnosti.

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!" Izajáš 55, 1

Vítejte na stránkách naši farnosti.

„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům,
7abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě." Izajáš 42, 6n

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše." 2. Timoteovi 2,1nn

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti." Izajáš 41, 10

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “ Matouš 28, 19n

Vítejte na stránkách naši farnosti.

"Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!" 1 Jan 3, 18-20

previous arrow
next arrow
Slider


"Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa, který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla, shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí v této obtížné době plné dezorientace a obav v mnoha místech Evropy i světa a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost hlavám státu, dej sílu a odměnu našim lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům, dej věčný život zesnulým. Neopusť nás v dobách zkoušky, ale vysvoboď nás ode všeho zlého.O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků." Amen.

Slider