Kostel Proměnění Páně Slatina nad Zdobnicí.

   Kostel ve Slatině nad Zdobnicí nechal postavit František Adam z Bubna, vysvěcen byl v roce 1699. Jedná se o prostornou barokní budovu, postavenou z kamene a cihel. K ní byla přistavěna v roce 1846 závětří u hlavního a postranního vchodu, rovněž vyměněna dlažba uvnitř kostela. Nad hlavním vchodem je umístěn plastický rodový erb pánů z Bubna.
    Roku 1870 byla pokryta střecha šindelem, který byl v roce 1941 nahrazen taškami.
Chrámová prostora byla nově vymalována v roce 1930, tato malba byla opravena v roce 1979.
V kostele je krásný barokní oltář, bohatě vyřezávaný ze dřeva neznámým řezbářem (kolem r. 1701). Je osazen devíti sochami: na nejvyšším bodě socha sv. Josefa s Ježíškem v náručí, níže sv. Prokop a sv. Matěj, ve spodní dvojici jsou sv. Vojtěch a Arnošt z Pardubic, po stranách oltáře sv. Petr a sv. Pavel. V dolní části dva andělé s rozepjatými křídly přinášejí obětní dary –
vinnou révu a svazek obilných klasů.
   Původní oltářní obraz Ukřižování z roku 1701 od neznámého umělce byl roku 1884 nahrazen kopií Rafaelova obrazu Proměnění Páně, namaloval jej malíř Müller z Jablonce. Obraz daroval slatinský rodák Antonín Čižinský, farář v Jásenné a děkan v Černilově.
Na oltáři je také zobrazena Nejsvětější Trojice: v medailonu na horní části Bůh – Otec, pod ním v řezbě bílé holubice Duch Svatý a na oltářním obraze Bůh – Syn.
Hlavní oltář byl několikrát opravován, roku 1939 byla veškerá dřevěná výzdoba pozlacena a opatřena novými nátěry.
   V roce 2008 byly zahájeny další restaurátorské práce na oltáři.
Výběrové řízení vyhrála akad. malířka Eva Kolmanová. Oprava oltáře zahrnuje demontáž oltáře a truhlářskou opravu architektury, petrifikaci a desinfekci dřevní hmoty, restaurování řezeb a plastik, snímání druhotných přemaleb, revizi zlacení a restaurování maleb, a opětnou montáž.
K hlavnímu oltáři se stylově řadí také dva postranní vyřezávané oltáře. Na vrcholu obou jsou obrazy Božského Srdce Páně a Bolestné Srdce Panny Marie, které přidržují sošky andělíčků.
Obraz Svaté Rodiny na pravém oltáři byl namalován neznámým umělcem v novější době. Po stranách oltáře byly umístěny sochy sv. Kosmy a Damiána.
   Na levém oltáři byl původní obraz Zvěstování Panně Marii nahrazen v. 1908 novým obrazem Růžencové Panny Marie od akad. malíře Eduarda Neumana, faráře v Rohozné.
Po stranách tohoto oltáře byly sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra. Umístění těchto soch bylo před několika roky změněno.
   Ve výklenku zrušeného vchodu na levé straně je oltář sv. Terezičky z r. 1938 a vzadu, před hlavním vstupem oltář Božího hrobu z r. 1897, ve výklenku socha Kristus v žaláři. Tu věnovala rodina Uhlířova ze Dvora r. 1902.
   Původní kazatelna byla r. 1872 nahrazena novou, s přenesením původní řezbářské výzdoby, aby se zachoval vzhled původní kazatelny. Nad střechou kazatelny je umístěna zlacená socha Vzkříšený Kristus. Proti kazatelně na stěně je velká socha Ukřižovaný Kristus.
Vzácnou prací je křtitelnice vytesaná z hořického pískovce. Nápis hlásá, že byla pořízena nákladem obce slatinské 3. dubna 1787. Víko křtitelnice je zdobeno dřevěnou plastikou, znázorňující Křest Krista. Vzhledem k jejímu havarijnímu stavu byla v letech 2005-07 restaurována její dřevěná část, práce byly zadány ateliéru Mgr. Břetislava Kafky v Červeném Kostelci.
Původní obrazy Křížové cesty byly pořízeny v r. 1799 nákladem obce. Roku 1905 byly nahrazeny novými, maloval je malíř Stanislav Ottmar z Ústí nad Orlicí, rámy byly zhotoveny v řezbářské dílně p. Rouse v Žamberku.
   Roku 2006 začala probíhat kompletní venkovní oprava kostela: odvodnění základů stavby,
položení izolace, odstranění poškozených omítek, celková oprava fasády a nátěr kopule věže.
 
Pouť: 6.srpna
Posvěcení: 21. října