Pastorační pravidla týkající se bohoslužeb platná od 27. 4. do 7. 6. 2020


I. Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné dodržet tato
pravidla:

 • V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi
  účastníky bohoslužeb, všemi směry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny,
  domácnosti).
 • Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají
  nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-
  -ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné
  obřady.
 • Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním
  Eucharistie a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně
  neprodlužovat, např. kázáním přesahujícím 5 minut, dlouhými zpěvy žalmů,
  atp.
 • Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
  kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována
  mimořádná péče.
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný
  prostor (chrámová loď a pěvecký kůr).
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje
  shromažďování lidí.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní
  modlitbu a individuální duchovní péči.
 • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá
  bohoslužbě.
  Případná změna pravidel s ohledem na aktuální situaci vyhrazena.