Pastorační pravidla týkající se bohoslužeb platná od 27. 4. do 7. 6. 2020

II. Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro
období uvolňování omezení týkajících se bohoslužeb v Královéhradecké
diecézi:

 • Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní
 • bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí
 • bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním
 • bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. Tuto možnost je vhodné upřednostnit
 • u ohrožených skupin věřících.
 • Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup
 • uděluje všem kněžím právo binace pro všední dny a kvadrinace pro neděle.
 • Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv
 • bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na Mši svaté.
 • Duchovní správci oznámí věřícím dostupnými komunikačními prostředky
 • časy všech bohoslužeb během týdne.
 • Pro fyzickou účast na bohoslužbách je možné a vhodné věřícím nabídnout
 • rezervační systém, vždy platný na jeden týden.
 • Účast konkrétních věřících na bohoslužbě je vhodné ověřit na základě kontroly
 • dle seznamu rezervace při vstupu do kostela, např. pověřenou osobou u vchodu
 • do kostela.
 • V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící (není
 • myšleno na jméno, toto slouží pouze pro rozdělení prostoru, věřící si sami pak
 • z těchto míst vyberou…) při dodržení 2 metrové vzdálenosti každým
 • směrem. Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku.
 • Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při
 • důsledném dodržení hygienických opatření. Z tohoto důvodu diecézní biskup
 • uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro
 • zajištění požadovaných hygienických pravidel, např. na farní zahradě.
 • Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK (viz výše body I., 1-12).
 • V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření
 • povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše
 • zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb.

Mons. Pavel Boukal
kancléř diecézní kurie

Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký