Janovým posláním je zmizet

Související obrázekV den slavnosti Narození Jana Křtitele papež František začal svoji homilii přáním všem, kdo nosí jméno toho světce. Postava Jana Křtitele, řekl papež, není snadno srozumitelná. „Podíváme-li se na jeho život, byl to prorok. Byl to velký muž, který však skončil jako ubožák.“ Kým je tedy Jan? Vysvětluje to on sám: Jsem hlas volajícího na poušti (srov. Mt 3,3). Je však hlasem bez Slova, protože není Slovem.“ Janovým tajemstvím je tedy to, že „nezmocňuje Slova“. Jan je tím, kdo ukazuje, označuje. „Smyslem Janova života je ukazovat Jiného.“ Papež František se pak svěřil, že jej vždycky velice oslovovalo, že „církev slaví svátek Janova Narození v období, kdy jsou nejdelší dny v roce a mají nejvíce světla“. Jan byl skutečně „mužem světla, nesl světlo, ale sám nebyl světlem. Byl odleskem světla.“ Jan je jako měsíc a jakmile začal kázat Ježíš, začalo se Janovo světlo umenšovat a ztrácet. Byl hlasem, nikoli Slovem; světlem, nikoli jeho zdrojem:

Jan se zdá být nikým. Janovým posláním je zmizet. Rozjímáme-li o životě tohoto muže, tohoto velikána a tak vlivného muže – všichni měli za to, že je Mesiášem – a vidíme-li, jak se umenšil v temnotě vězeňské kobky, rozjímáme velké tajemství. Nevíme, jaké byly poslední Janovy dny. Víme jen, že byl zabit a jeho hlava byla donesena na podnose jako dárek jednou tanečnicí jedné cizoložnici. Myslím, že v onom umenšení snad ani nelze zajít dál. Takový byl konec Janův.

Ve vězení pokračoval papež zakusil Jan pochybnosti, prožil úzkost a poslal své učedníky za Ježíšem, aby se jej zeptali, zda je Tím, který má přijít, anebo mají čekat jiného (srov. Mt 11,3). Ocitl se v temnotě, prožíval bolest. Ani toho nebyl Jan ušetřen, řekl papež František a dodal: „postava Jana mne vždycky přivádí k zamyšlení nad církví“:

Církev existuje, aby hlásala a byla hlasem Slova, svého Ženicha, který je Slovem. A církev existuje, aby hlásala toto Slovo až k mučednictví. Mučednictvím složeným právě do rukou pyšných, nejpyšnějších na zemi. Jan se mohl dělat důležitým, mohl říci něco o sobě. Ale cítil se být jenom hlasem, nikoli Slovem. Takové je Janovo tajemství. Proč je Jan svatým a neměl hříchu? Protože si nikdy, nikdy nepřivlastnil pravdu. Nechtěl se stát ideologem. Byl člověkem, který zapřel sám sebe, aby vyšlo najevo Slovo. A my jako církev můžeme dnes prosit o milost, abychom se nestali ideologizovanou církví.“ Církev, pokračoval papež, musí naslouchat Ježíšovu Slovu a stávat se Jeho hlasem, odvážně Je hlásat. „Taková je církev. Bez ideologií, bez vlastního života. Církev je mysterium lunae, která má světlo svého Ženicha a musí se umenšovat, aby rostl On“:

Takový je model, který Jan dnes nabízí nám a církvi. Aby církev byla vždycky ve službách Slova a nikdy si nic nepřivlastňovala. V dnešní modlitbě jsme prosili o radost, prosili jsme Pána, aby potěšil tuto církev v její službě Slovu, aby byla hlasem tohoto Slova, hlásala toto Slovo. Prosme o milost napodobovat Jana, nemít vlastní ideje, nebrat evangelium jako své vlastnictví, ale být církví, která na Slovo jenom ukazuje a to až k mučednictví. Ať se tak stane.

Končil papež František dnešní homilii.

Za: radiovaticana.cz 

Celosvětová síť modlitby

Vatikán. Jak informuje nedělní vydání listu L´Osservatore Romano, Petrův nástupce koncem minulého měsíce (27.3.2018) ustanovil Celosvětovou síť modlitby papežským dílem s právním sídlem v Městském státě Vatikán a schválil její nové stanovy. O této změně informoval Tovaryšstvo Ježíšovo v dopise, datovaném 10. dubna, arcibiskup Angelo Becciu, substitut Státního sekretariátu Svatého stolce. Papežovým krokem se tak uzavírá proces revize a aktualizace stanov jezuitského díla, který začal po jmenování nového mezinárodního ředitele modlitební sítě, jezuity Frederica Fornose. Apoštolát modlitby s papežem působí v 98 zemích a v poslední době svou činnost obohatil o měsíční videoposelství s papežem a modlitební platformu na papežovy úmysly.

Gaudete et exsultate

Vatikán 9.4.2018 zveřejnil novou apoštolskou exhortaci papeže Františka nazvanou Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) – O povolání ke svatosti v dnešním světě. Ta vybízí k nespokojenosti s průměrností a zve ke svatosti, k jejímuž dosažení napomůže – kromě jiného – i smysl pro humor.  Český překlad se připravuje. 

Ve své třetí apoštolské exhortaci (předcházely jí Evangelii gaudium a Amoris laetitia) reflektuje papež František povolání ke svatosti a jak můžeme na tuto výzvu odpovědět v dnešním moderním světě. „Mým skromným cílem je návrh praktického způsobu, jak v dnešní době odpovědět na povolání ke svatosti,“ píše v úvodu listu papež František.

Exhortace Gaudete et exsultate je rozdělena do pěti kapitol a začíná meditací nad její výzvou. Svatý otec pak dále promýšlí dva „rafinované nepřátele svatosti“, za které považuje současný gnosticismus a pelagianismus.

Hlavní myšlenkou exhortace je, že svatost znamená následování Ježíše. Ve třetí kapitole se papež František zamýšlí nad tím, co člověk musí udělat, aby byl dobrým křesťanem. Odpověď je podle něj jasná – každý musí udělat po svém to, co nám říká Ježíš v Kázání na hoře.

Avšak jestliže nám blahoslavenství ukazují, jak vypadá svatost, tak nám evangelium také dává určitá kritéria, podle kterých budeme posuzováni: “Hladověl jsem a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali ste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste se mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.” (Matouš 25,35-36)

Čtvrtá kapitola exhortace je zasvěcená „určitým aspektům povolání ke svatosti“, které papež František považuje v dnešním světě za obzvláště významné: patří mezi ně houževnatost, trpělivost a pokora; radost a smysl pro humor; odvaha a nadšení, svatost v pospolitosti; neustálá modlitba.

Nakonec papež František navrhuje, jak prakticky žít povolání ke svatosti. „Život křesťana je neustálý boj. Potřebujeme sílu a odvahu, abychom odolali ďábelským pokušením a hlásali evangelium.“

V poslední kapitole mluví Svatý otec o důležitosti „boje“ a „bdělosti“ a vyzývá nás, abychom využívali dar rozlišování, „což je více než nezbytné“ ve světě, který se nás tak často snaží odradit od naslouchání hlasu Pána. „Je mojí nadějí, že tento list pomůže církvi, aby znovu obnovila touhu po svatosti,“ uzavírá exhortaci papež František.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, za: cirkev.cz)