Patrocinum: sv. Antonin z Padovy

Pouť: 13. června

Posvěcení: 7 Října


      Na stavbu kaple i hřbitova daroval pozemek p. Antonín Kotyza z čp. 47, dlouholetý starosta obce a zakladatel zdejšího hřbitova a kaple. Roku 1892 se zřizoval v Helvíkovicích hřbitov (dříve se pohřbívalo do Žamberka), který byl dne 19.6.1892 vysvěcen. Následující rok se započalo se stavbou kaple. Dokončena a vysvěcena byla v roce 1894 důstojným panem Karlem Chotovským, který také u ní odpočívá v kněžském náhrobku. Ve věži kaple byly původně 2 zvony, jeden z nich umíráček, kterým se zvonilo rytmicky: Um-řel-nám-Um-řel-nám. V roce 1917 byly zvony vzaty pro armádu. Roku 1921 byl zakoupen nový zvon, na který přispěli všichni občané. Na zvonu byl nápis: „Antonín, nákladem dobrodinců“. Vážil 42,5 kg. Posvěcen byl dne 28.3.1921 vldp. kanovníkem a radou ThDr. Gustavem Domabylem z Hradce Králové. Za války byl 20.3.1942 sundán pro válečné potřeby Německa. Roku 1928 byl do kaple zaveden elektrický proud nákladem místního rodáka Jar. Kumpošta, správce elektrárny v Olomouci.V roce 1936 byla kaple opravována nákladem obce. Sbírkou osadníků byl pořízen nový koberec a nové ciborium. O pouti 13.6.1971 byl posvěcen panem biskupem Otčenáškem nový zvon, vážící 66 kg. Je na něm nápis: „Pod Tvůj plášť sv. Antoníne!“ Vyrobila ho firma Manouškovi ze Zbraslavi u Prahy. Vybíraly se na něj peníze, ale také měď a cín. Stál 8.560,- Kč.
30.10.1975 byla zásluhou a peněžním příspěvkem Frant. Knopové a Amálky Pirklové kaple vymalována. Ale tapety se vlhkem odlepovaly a barva zlatě vyzdobeného stropu opadávala, takže se muselo stále uklízet. Také byla stará elektroinstalace nahrazena novou. Obloukové osvětlení oltáře bylo zrušeno a nahrazeno reflektory.

      Dne 2. 4.1976 byl na přání církve i dp. Šimka předělán oltář čelem k lidu. Pan Dušek uřízl od oltáře obětní stůl, doplnil 2 nožičkami a dal dopředu vyvýšeného místa u oltáře. Díru na oltáři nahradil pěknou dřevěnou deskou a na ni se dal vytvarovaný obraz „Večeře Páně“. Přední dvě lavice se otočily ke stěně, takže vznikl větší prostor pro rakev při pohřbech. Z 23. na 24. 4.1991 byla kaple vykradena. Vzácný obraz sv. Antonína, malovaný r. 1894 Janem Umlaufem z Kyšperka, byl odcizen. Také zmizelo několik menších obrazů a sošek. Dne 17.3.1992 byl dán na oltář nový obraz. Roku 1994-95 se provedla nová žlutá fasáda na kapli, dána nová střecha a kaple bíle vymalována. Veškeré práce byly hotové na pouť 18.6.1995. Dne 6. srpna 1995 pan biskup Otčenášek kapli znovu vysvětil. V říjnu 2001 byla dána na hřbitov nová zámková dlažba. Také byl zrestaurován kříž na hřbitově, který pochází z r. 1892. V únoru 2003 byla dokončena instalace pohonu zvonu, které provedl Jan Kožnar z Mladkova. Zvoní se v poledne a večer v 18 hodin. Přičiněním manželů Matyášových byly staré držáky na světla opatřeny novou perleťovou barvou, dále pak zajistili nové elektrické svíčky se žárovkami. Nové osvětlení křížové cesty bylo poprvé rozsvěceno na Boží hod vánoční spolu s výstavou zdejšího starodávného Betléma. Kaple byla také vybavena novými teplejšími poduškami do lavic, novými bílými plátny a kobercem přes celou kapli. V následujících letech byl na věž kostela instalován zesilovač na internet, zakoupeny polstrované židle, natřeny barvou hlavní dveře do kaple, do sakristie, ale také neznámým pachatelem zcizeny svody od okapů. V červenci r. 2008 se v kapli zaplynovala celá věž proti červotoči, též oltář a varhany. První kostelník p. Hartman zemřel r. 1928, druhý p. Antonín Šreibr zemřel r. 1959. Po něm Jan Kroul kostelníkoval do r. 1997, pak se stal kostelníkem Vráťa Matyáš. Pan Antonín Bříza byl dlouhá léta varhaníkem v Žamberku, ale docházel i sem 1x měsíčně na mši sv. Dlouho zde působil dp. Jakubec, který zemřel ve vězení za komunistů, dále pak dp. děkan Jan Šimek, který zde byl 33 roků. V roce 1985 zemřel. Dále zde krátce před svou smrtí působil dp. Záruba ze Slatiny n. Zdobnicí, a pak už zde nedělní mše svatá nebyla sloužena.

      Před kaplí na hřbitově stojí hlavní kříž, na kterém je nápis: Kříž Tvůj, Pane, milost hlásáv něm jen život jest a spása.Pročež věčný králi Kristev Tebe doufám pevně, jistě,že z temného hrobu v soudného dne dobuk lepšímu životu vstanu.Kéž jen k Tobě, svému Pánuvejdu šťastně v nebes bránu!

      Kaple sv. Antonína je využívaná také pro různé kulturní akce – koncerty a výstavy.
V roce 2004 na pouť zde byl koncert ženského pěveckého sboru při základní škole v Klášterci nad Orlicí, v prosinci téhož roku dívčí sbor „Dandelion“ s hosty ze Žamberka. Rovněž byl vystaven náš starobylý Betlém. V roce 2005 po poutní mši sv. se zde konal koncert ženského pěveckého sboru ze Žamberka. Na vánoce roku 2007 zde vystoupil žamberský soubor Viola, na pouť r. 2008 skupina „Korálky“ ze Žamberka. Tento článek o kapli vznikl díky místnímu kostelníkovi panu Vráťovi Matyášovi, který vede pečlivě kroniku kaple a také se o kapli vzorně stará.