Pochod přes Žamberecké kaple


V sobotu 18. května pořádá žamberecká farnost pochod přes osm kaplí.


Místo začátku: Vchod do kaple Panny Marie bolestné
Čas začátku 9:00 až 11:00 hod.
Vstupné: Symbolických 20 Kč.
Přibližná délka procházky 12 km.


Přijďte i se svými dětmi. I předškolák takovou procházku zvládne.
Pokud jste senior nebo osoba se zdravotní indispozicí, nabízíme převoz mezi
jednotlivými kapličkami.

Pokud chcete tuto akci podpořit, budeme moc rádi.
1. Podpořte společné dílo modlitbou za zdar díla.
2. Nabídněte svoji pomoc organizátorům. (Pomocí při značení cesty, distribucí pozvání mezi své přátelé, pomocí s přípravou občerstvení, přítomností v jednotlivých kaplích…)
3. Přijďte, povedené věci řekněte svým kamarádům, nepovedené věci šetrně sdělte organizátorům.

Kontakt na organizátory: Tomáš Ježdík tel. 728325627
Michaela Foglová tel. 737549125

Je to úžasná milost!

I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola a kdyby lidsky vzato už nebylo pro ni vzkříšení, není to tak u Boha. Zázrak Božího milosrdenství vzkřísí duši v celé plnosti.

,,Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení. “

Odpověděla jsem: Ježíši, nevím, jak mám tu novénu konat a které duše přivést do Tvého nejslitovnějšiho Srdce nejdřív. A Ježíš mi odpověděl, že mi na každý den poví, které duše mám uvést do jeho Srdce.

Novéna k Božímu milosrdenství (.pdf)

Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustyně ve Vilně roku 1935. V následujících zjeveních vysvětlil její hodnotu a účinnost a sdělil přísliby s ní spojené.

 

Postní doba

   Postní doba

 Popeleční středa je tradičním dnem postu, je to začátek čtyřicetidenní postní doby, která nás má připravit na to, abychom dokázali naplno prožít velikonoční radost, radost z nového života, z jeho vítězství nad smrtí. Toto vítězství je ovšem vítězství Kristovo. Má-li stát i naším vítězstvím nad smrtí a zlem, musíme být s Kristem těsně spojeni. K tomu nám má právě pomoci doba postní, kdy rozjímáme nad utrpením, křížovou cestou a smrtí Ježíše Krista, Božího Syna. Děláme to proto, abychom lépe pochopili nekonečnou Boží lásku, která se nejvíce projevila právě skrze tajemství  kříže. Tato Boží láska má potom očistit také naše nitro, postní doba má být časem k poznání stavu naší duše, toho jaká je naše láska k Bohu a k druhým lidem, máme poznat i to nedobré a hříšné, co se v naší duši za poslední měsíce nahromadilo. A právě půst, snaha něco si odříci z toho, co je jinak dovolené, nám má pomoci v našem snažení o čistotu srdce. Již odedávna je půst, askeze, prostředkem k tomu, abychom se dokázali více otevřít Božímu působení, abychom získali vnitřní sílu k přemáhání našich neřestí a slabostí. Jestliže jsme totiž stále dobře najedení, máme všeho dostatek, tak nás to jakoby ukolébává a uspává. Skrze zřeknutí se něčeho, co nějak výrazněji pocítím, se pak výrazněji na povrch dostává to, co ve mně není v pořádku, začínám vidět, co mne nějak spoutává a vnitřně omezuje. Když přestanou působit různá náhražková uspokojení, vycházejí na povrch naše dříve někde zasuté touhy, přání nebo i dřívější zranění. Půst dokáže odkrýt, kým opravdu jsem, ukáže mi, kde musím začít s obrácením, s bojem se svými chybami. Prosme tedy našeho Pána, aby on sám nás vedl touto postní dobou:

     Pomoz nám Bože, abychom využili tento čas spásy. Dej abychom nyní dokázali hlouběji poznat tvého Syna, se kterým jsi kvůli nám zacházel jako s hříšníkem, a který byl pro nás ukřižován. Usmířeni tvou nekonečnou láskou budeme moci žít v síle pokorné lásky, která nežádá jinou odměnu než tebe samého. Amen