Diecézní část biskupské synody o synodalitě v církvi

Otec biskup Jan zve kněze, jáhny a zástupce pastoračních rad farností na zahájení diecézní fáze biskupské synody o synodalitě, které se uskuteční v neděli 17. října 2021. Začneme ve 14:00 krátkým přípravným programem, na nějž bude od 15:00 navazovat slavnostní liturgie k Duchu Svatému

Drahé sestry a drazí bratři!
Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu.
Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže
Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve
společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění
poslání církve.
Od neděle 17. října 2021 začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody
2021–2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich
diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem
Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou
učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se
vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na
těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných
křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.
Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních
kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha
Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.
K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je
určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven
diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro
které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.
Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a
koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou,
pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme
spoluzodpovědnost za církev!
Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat
podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se
pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této
cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na
podzim 2023, a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.
Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke
společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha
jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).

Vaši čeští a moravští biskupové

V Praze 5. října 2021