Je to úžasná milost!

I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola a kdyby lidsky vzato už nebylo pro ni vzkříšení, není to tak u Boha. Zázrak Božího milosrdenství vzkřísí duši v celé plnosti.

,,Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení. “

Odpověděla jsem: Ježíši, nevím, jak mám tu novénu konat a které duše přivést do Tvého nejslitovnějšiho Srdce nejdřív. A Ježíš mi odpověděl, že mi na každý den poví, které duše mám uvést do jeho Srdce.

Novéna k Božímu milosrdenství (.pdf)

Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustyně ve Vilně roku 1935. V následujících zjeveních vysvětlil její hodnotu a účinnost a sdělil přísliby s ní spojené.

 

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině.

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
 
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
 
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.
 
Vaši čeští a moravští biskupové.

14. února, 2022

Autor článku:

Za: TS ČBK

Tříkrálová sbírka 2022 – výsledky


Dlouhoňovice 2 skupinky 36.000,- Kč
Helvíkovice 2 skupinky 15.819,- Kč
Kameničná 1 skupinka 8.263,- Kč
Líšnice 5 skupinek 43.998,- Kč
Písečná 6 skupinek 35.490,- Kč
Slatina n. Zdob. 4 skupinky 39.845,- Kč
Žamberk 12 skupinek 103.157,- Kč

Celková částka činí : 282.572,- Kč


Děkuji vám všem, kteří jste přispěli, děkuji dětem – koledníkům, doprovodu, skautům a všem pomocníkům. Hodně zdraví a požehnaný rok 2022,

Lída Kladivová

www.trikralovasbirka.cz

“Nikdy nechoďte spát, aniž byste uzavřeli mír…”

Jako ve Svaté rodině: „Ty“ má přednost před „Já“

Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně na Svátek Svaté rodiny.

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Dnes slavíme Svatou rodinu z Nazareta. K tomu, aby Bůh přišel mezi nás, si vybral tuto skromnou a prostou rodinu. Zkusme chvíli rozjímat o kráse tohoto tajemství a zdůrazněme také dva konkrétní aspekty pro naše rodiny.

Za prvé, rodina je příběh, ze kterého pocházíme. Každý z nás má svou vlastní historii, nikdo se nerodí kouzelně z ničeno, pomocí kouzelné hůlky, každý z nás má svůj příběh a rodina je tím příběhem, ze kterého pocházíme. Evangelium dnešní liturgie nám připomíná, že Ježíš je také synem s rodinnou historií. Vidíme ho, jak cestuje s Marií a Josefem do Jeruzaléma na velikonoční svátky; pak dělá starosti své matce a otci, kteří ho nemohou najít. Když ho najdou, vrací se s nimi domů (srov. Lk 2,41-52). Je krásné vidět, jak se Ježíš vplétá do sítě rodinných vztahů, jak se rodí a roste v objetí a péči svých rodičů. To je důležité i pro nás: pocházíme z historie protkané pouty lásky a člověk, kterým jsme dnes, se nezrodil ani tak z hmotných věcí, které jsme získali, ale z lásky, kterou jsme obdrželi v lůně rodiny. Možná jsme se nenarodili do výjimečné, bezproblémové rodiny, ale je to naše historie – každý musí myslet na to, že je to moje historie – jsou to naše kořeny: když je přerušíme, život uschne! Bůh nás nestvořil, abychom byli osamělými jezdci, ale abychom kráčeli společně. Děkujme mu a modleme se za naše rodiny. Bůh na nás myslí a chce, abychom byli pohromadě: vděční, jednotní, schopní zachovat si své kořeny. A my se nad tím musíme zamýšlet – nad naší vlastní historií.

Druhý aspekt je tento: být rodinou se učíme každý den. V evangeliu vidíme, že ani ve Svaté rodině nejde všechno dobře: objevují se nečekané problémy, trápení, utrpení. Svatá rodina, jak ji vidíme na svatých obrázcích, neexistuje. Marie a Josef ztratili Ježíše a úzkostlivě ho hledali, aby ho našli až po třech dnech. Když pak sedí mezi učiteli v chrámě a odpovídá, že se musí věnovat záležitostem svého Otce, nechápou to. Potřebují čas, aby svého syna poznali. Stejné je to i pro nás: každý den se v rodině musíme učit naslouchat jeden druhému a vzájemně se chápat, jít společně, čelit konfliktům a těžkostem. To je každodenní výzva, kterou lze získat správným přístupem, drobnými pozornostmi, jednoduchými gesty, péčí o detaily našich vztahů. Také nám velmi pomáhá mluvit v rodině, mluvit u stolu, dialog mezi rodiči a dětmi, dialog mezi sourozenci, pomáhá nám to žít tento rodinný kořen, který pochází od prarodičů. Tedy dialog s prarodiči!

A jak to máme udělat? Sledujeme Marii, která v dnešním evangeliu říká Ježíšovi: “Tvůj otec a já jsme tě hledali” (v. 48). Tvůj otec a já. Neříká já a tvůj otec: před já je ty! Naučme se toto: před já je ty. V mém jazyce existuje přídavné jméno pro lidi, kteří nejprve říkají “já” a pak “ty”… “Já, já, a se mnou, a pro mě, a v můj prospěch”. Jméno pro lidi, kteří jsou takoví – nejdřív já a pak teprve ty. Ne, ve Svaté rodině je to nejprve ty a pak já. Abychom zachovali harmonii v rodině, musíme bojovat proti diktatuře já, když se já nafoukne. Je nebezpečné, když místo abychom si naslouchali, se navzájem obviňujeme z chyb; když se místo péče o druhé soustředíme na své vlastní potřeby; když se místo rozhovoru s druhými izolujeme s mobilními telefony – je smutné vidět rodinu u oběda, kde má každý svůj mobil, aniž by spolu mluvili, každý se baví se svým mobilem; když se navzájem obviňujeme, opakujeme stále stejné fráze, rozehráváme již okoukanou hru, kde každý chce mít pravdu, a nakonec nastane studené ticho. To ostré, chladné ticho po rodinné hádce, to je ošklivé, velmi ošklivé! Opakuji jednu radu: večer, po všem, se vždycky usmířit. Nikdy nechoďte spát, aniž byste uzavřeli mír, jinak druhý den vypukne “studená válka”! A to je nebezpečné, protože to odstartuje příběh výčitek, příběh zášti. Kolikrát bohužel konflikty vznikají a rostou z příliš dlouhého mlčení a nevyslyšeného sobectví v domácnosti! Někdy dokonce dochází k fyzickému a morálnímu násilí. To rozbíjí harmonii a ničí rodinu. Přejděme od “já” k “ty”. V rodině musí být důležitější ono „ty“. A každý den se prosím společně pomodlete, pokud se o to můžete pokusit, a požádejte Boha o dar pokoje v rodině. A my všichni – rodiče, děti, církev, občanská společnost – se snažme a podporujme, braňme a střežme rodinu, která je naším pokladem!

Kéž Panna Maria, žena Josefa a matka Ježíše, ochraňuje naše rodiny.

Přeložil Petr Vacík, Za: www.vaticannews.va

Červená středa

„Je dobře připomenout společnosti, která žije v pokoji a pohodě, že i dnes je na světě mnoho těch, kteří trpí pro víru.“  arcibiskup Jan Graubner

24. listopadu 2021 Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru

Modlitba se koná v kostele sv. Václava dne 24.11. v 19.05

Po celý večer bude kostel nasvícen červeně.

Šest lidí z deseti na Zemi nemá náboženskou svobodu. 62 zemí světa nerespektuje svobodu vyznání a vážná porušení náboženské svobody se dějí ve 26 zemích světa. V tento den chceme více myslet a modlit se za lidi pronásledované pro své náboženské přesvědčení na celém světě. Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě.

Akci koordinuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR ve spolupráci s křesťanskou organizací Aid to the Church in Need.

Pomoc Moravě

Vážení duchovní a věřící,

prosím, všechny nás hluboce zasáhly následky přírodní katastrofy a osudy postižených lidí na jižní Moravě. Oblastní charity Hodonín a Břeclav již bezprostředně pomáhají přímo v postižených obcích. Naše partnerská Diecézní charita Brno také vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.

Charita Česká republika již uvolnila z krizového fondu pro mimořádné události částku 500 tisíc korun na pomoc jižní Moravě. Diecézní charita Hradec Králové a naše regionální Charity poskytnou do postižených oblastí vysoušeče a potřebnou potravinovou i materiální pomoc.

Prosím, pokud můžete, také pomozte. Děkujeme vám!

Finanční dary lze posílat na číslo účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002. Pro mezinárodní platby: IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188, SWIFT / BIC VBOE CZ 2X.

Můžete přispět také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90.

Charita již dovezla operativně přes tisíc baget pro zasahující a organizuje další pomoc prostřednictvím sbírkového účtu. Dary budou využity pro následnou pomoc v konkrétních obcích. Vyjíždí krizový tým a připravují se další psychosociální týmy, které budou mapovat situaci a pomáhat na místě ve spolupráci s Krizovým štábem Jihomoravského kraje. Charita plánuje koordinovat i materiální pomoc. V oblastech rozdá hygienické prostředky, pracovní nářadí nebo potravinové balíčky.

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá farní či jiná společenství.

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

Vaši čeští a moravští biskupové

Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby

Usnesení Vlády ČR č. 315 o změně krizových opatření uděluje výjimku ze zákazu vycházení na Velikonoce v následujícím znění :

II. mění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb., tak, že v bodu III/1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm
ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,“. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

I nadále platí pro účast na bohoslužbách tato opatření: 

  • Není možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt. 
  • Počet přítomných osob je omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby. 
  • Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi.
  • Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.
  • Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.
  • Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.  

Usnesení Vlády ČR č. 315 z 26.3. 2021