Nový školní rok

Požehnání žákům, učitelům a rodičům

Hodně Božího požehnaní všem do nového školního roku.

Tak jsme oslavili konec prázdnin foto.

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

Milí rodiče,

i v novém školním roce 2019/2020 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

Výuka náboženství pro děti mladšího školního věku z Písečné a okolí bude probíhat na ZŠ Písečná. Výuka náboženství pro děti ze Slatiny nad Zdobnicí od 1. do 9. třídy bude pokračovat na ZŠ Slatina nad Zdobnicí.

Děti ze Žamberská a okolí se budou scházet ke katechezím na faře v Žamberku. Děti budou rozděleny do skupin podle věku.

Prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky do 22. září na faru v Žamberku nebo ji můžete naskenovanou odeslat na e-mail: farnost.zamberk@gmail.com                                                      

Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)

Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře.

Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

Přihláška ke staženi zde. 

Žampašská pouť

Natanael je jeho osobní jméno, Bartoloměj je jméno rodové, řekněme příjmení. Znělo původně Bar Tolmai, to jest syn Tolmaiův
O apoštolu Bartoloměji víme velmi málo. V evangeliu jsme slyšeli, že ho k Pánu Ježíši přivedl Filip.  Ale víme o něm přece dost, abychom si ho vážili – a to z úst samého Pána Ježíše, který o něm řekl: „Je to pravý Izraelita, ve kterém není lsti.”  Bartoloměj nebyl rybář, byl učitel. Vzdělaný učitel Zákona. Takový, který náboženské předpisy nejen učil, ale také s celou vroucností zachovával.  Byl mezi apoštoly nejstarší, zřejmě nezvyklý nepohodlí – pan profesor.  Ale větším nepohodlím, než stálé cestování, pro něj muselo být nepohodlí stálých novot, nový duch a smysl, který Ježíš vnášel do předpisů Starého zákona, které Bartoloměj tak přesně znal a tak přesně zachovával. 

Slyšeli jste, že bylo řečeno starým… Já však pravím vám! – Nebude-li vaše spravedlnost větší, než spravedlnost zákoníků a farizeů…”  Tak to Bartoloměj slyší od Pána. Jak mu při tom bylo – vždyť on sám byl zákoník – učitel Zákona.  Musel být velmi bystrý a pokorný, aby pochopil nového ducha, který vanul z Ježíšova učení. A on pochopil a zamiloval si – a po celý život hlásal. O tom, kde Bartoloměj působil, svědčí ve 2. století Eusebius. Píše, že Bartoloměj přinesl evangelium Arménům. Dobré základy křesťanství tam položil. Arméni si v záplavě islámu zachovali křesťanskou víru dodnes. 
V Arménii také Bartoloměj stvrdil hlásání Krista svým životem. Byl tam umučen. Za živa ho svlékli z kůže. 

Co se my můžeme od Bartoloměje naučit? Také se máme svlékat z kůže. Svlékat se ze svých návyků, starých zlozvyků – a stále oblékat novou ~kůži nového, hlubšího poznání víry. Nejen mládí, ale i stáří sluší stále radostně poznávat a přijímat, co jsme dosud neznali, nebo málo znali.  Nejen Bartoloměj, i my jsme posláni hlásat Krista lidem kolem sebe. Stále lépe hlásat, aby ho stále lépe poznali a víc si zamilovali.  Jaká je to radost, že máme tak krásné poslání.  “hora ruit …ce dm” 🙂

Děkuji pořadatelům z Domova pod hradem Žampach a všem za přípravu a účast. Foto….

Ohře 2019

Š 706 RTO

Mládež naší farnosti v počtu 12 chlapců a děvčat společně s P. Wieškem a několika dalšími členy doprovodu se ve dnech 14.-20.7. tohoto roku zúčastnila vodáckého sjezdu Ohře. Společně s mládeží trutnovské farnosti jsme se v neděli 14 .7. nasoukali do autobusu – veterána – Š 706 RTO, který letos oslavil 50. výročí provozu, a ne zrovna závratnou rychlostí jsme se vydali do Západních Čech nedaleko Chebu, kde na nás po téměř celodenním přesunu ve vodáckém kempu v Tršnici již čekaly lodě se vším nezbytným vybavením na týdenní plavbu. Zanedlouho po našem příjezdu dorazilo doprovodné vozidlo s našimi dvěma pány faráři – P. Wieškem a P. Jánem z Trutnova, které vezlo převážnou většinu bagáže, protože autobus veterán moc prostor pro uložení věcí nemá. Následovalo rozebrání lodí, pádel, barelů mezi námi vodáky, stavění stanů a nesmíme zapomenout na překvapení večera, kterým byla večeře – buchtičky se šodó, které připravili šéfové kuchyně Honza s Martinem. Po nezbytném doplnění tekutin po únavné cestě jsme se uložili k odpočinku, abychom ráno vyrazili na první
etapu našeho vodáckého putování.

První etapa končila po asi 15 km v Kynšperku n. Ohří a stejně jako druhá etapa, která po asi 16 km končila na tábořišti v Sokolově, vedla krásnou krajinou plnou romantických meandrů řeky Ohře. Další etapa vedla podél Svatošských skal a končila na tábořišti v Lokti. Protože Loket je krásné historické městečko, nemohli jsme si nechat ujít procházku městem a návštěvu známého hradu, kde jsme se zdrželi až do zavírací doby.
Čtvrtý den jsme projížděli přes Karlovy Vary, kde jsme se samozřejmě zastavili na prohlídku historického centra města a lázeňské kolonády a ochutnali většinu ze dvanácti pramenů, kolem nichž jsme procházeli. Naše plavba pak pokračovala do vodáckého kempu Hubertus, před kterým jsme propluli cvičnou kanoistickou peřejí. Na Hubertus budou mít asi všichni vodáci nezapomenutelné zážitky, protože k večeři nám mistři kuchyně připravili pečené pstruhy s vynikající grilovanou zeleninou.

Hrad Loket

Poslední, tedy páteční úsek naší plavby jsme zakončili ve Vojkovicích, kde jsme odevzdali veškeré naše vodácké vybavení a po opět výborné večeři – chilli con carne – jsme zbytek večera a velkou část poslední noci strávili u ohně při kytaře. Týden na vodě, jako všechno krásné, utekl velice rychle a my se v sobotu dopoledne naskládali do našeho veterána a po celodenním přesunu na druhý konec republiky dorazili unavení, ale plní krásných zážitků, domů. Marek Faltus

Fotografie najdete zde…

Sv. Anno – oroduj za nás

Dnes odpoledne jsme oslavili patronku Orlických hor sv. Annu. Mše sv. konala se u kapli ve Slatině nad Zdobnici. Kaplička svaté Anny byla postavena v roce 1918 v lesích na Posvátníku, ve Slatině nad Zdobnicí. Původně na tomto místě stál velký strom, na kterém byl umístěn obraz svaté Anny. Ten v zimě roku 1917 shořel. Následně zde byla z veřejné sbírky postavena kaple. Trojdílný obraz na oltáři odkazující na začátek války je dílem akademického malíře Eduarda Neumanna, který žil ve Slatině nad Zdobnicí. V létě roku 1991 byla tato kaple opravena a na počest dokončené opravy zde byla obnovena poutní tradice. Malby na oltáři opravil v průběhu roku 2016 pan Miloslav Král. Následně v létě 2017 byla na kapličce natřena střecha a byl opraven venkovní fasádní nátěr.

V roce 2018 malíř Buňata z Jahodova daroval do kapličky obraz sv. Anny.

Děkuji všem za přípravu a účast. Několik fotografii najdete zde…

Koruna sv. Anežky České

Naše farnost se připojila ke projektu koruna sv. Anežky České.

Podrobnosti najdete zde…..

Modlitba k svaté Anežce České

Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním,
zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu,
následovala Tvého ukřižovaného Syna
a došla do nebeské radosti.
Prosíme Tě za Církev a za naši vlast,
abychom si vážili daru svobody,
abychom se na přímluvu svaté Anežky České
a všech našich patronů v hluboké pokoře
vrátili cestou pokání a smíru
ke svým křesťanským kořenům, a tak došli
ke šťastné budoucnosti celé naší země.
O to Tě prosíme skrze Krista našeho Pána.
Amen.

Poslal je před sebou

Kunštátska kaple

Brněnský biskup jednou řekl: „Jestliže stromy mají přinášet ovoce i v nepříznivých podmínkách vyprahlosti, musí svými kořeny dosáhnout až hluboko k vodě. Stejně je to i s námi, kdo máme přinášet ovoce v prostředí, které si dokážeme představit mnohem lepší. Dosáhneme-li svými kořeny až k vodě, čeho se pak můžeme bát?“

Bylo by jistě užitečné připomenout si všechna data a události z života a díla svátých bratří soluňských Cyrila a Metoděje. Uvědomit si, jak mocné a blahodárné bylo jejich působení. Znovu si připomenout jejich svízelnou a křížovou cestu, když prosadili a obhájili své dílo, slovanský liturgický jazyk a mnoho dalšího. Jejich vliv až do Cech, rychlé pokřesťanštění díky křtu Bořivoje a Ludmily. Jejich popularita v Římě, kdy dvakrát musel zasáhnout papež Jan VIII., který Metoděje zprostil všech obvinění a vysvobodil po tříapůlletém věznění Němci. A nakonec po smrti Metodějově se podařilo nepřátelům jejich dílo na Moravě zničit. V KT 2004 č. 27-28 je zveřejněný dokument z jednoho bavorského kláštera, který byl nedávno nalezen. Jsou to zlomky deníkových zápisů nitranského biskupa Wichinga. Žasneme, jak mohl někdo tak bezohledně ničit dílo Boží. To všechno však v dalším rozpětí dějin nic neznamenalo. Toto dílo přineslo později nepředstavitelné ovoce, a jak je pro nás i nyní významné a silné, to všichni víme a každý rok prožíváme.

Poutnicí na cestě

Připomínáme si to proto, abychom si uvědomili, že to nikdy v dějinách dobro a dobré dílo neměly lehké. Zlo skoro vždy zdánlivě triumfovalo, ale Bůh má dosti času, protože pracuje s věčností, aby všechno zvítězilo a ukázalo se vždy v plné kráse.

My dnes vnímáme, že se národy Evropy snaží nají společnou řeč, že se snaží spolu žít v míru a porozumění. A zase vidíme, jak opět síly zla se snaží toto dílo bořit, klást překážky a štvát proti. Církev vedena Duchem Svatým i s papežem jasně připomíná, že národy musí spolu žít ve svornosti a v jedné rodině. Musí se vrátit ke svým křesťanským kořenům. Z toho vnímáme, že je to vůle Boží. A i kdyby se mnohé pobortilo, přesto Bůh dovede své dílo k dobrému konci.

Prosme dnes tyto skvělé muže, patrony Evropy, aby se za nás přimlouvali.

Fotky s poutní mše sv. – kunštátská kaple

Konec školního roku 2019

“Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.”

V sobotu na farní zahradě ve Slatině jsme společně oslavili konec školního roku. Děkuji všem za přípravu a společné chvíle. Veliký dík patří učitelům, katechetkám a dětem za jejich celoroční přací.
Čas na odpočinek si vždycky musíme najít, kdybychom neodpočívali: škodíme nejen sobě, ale i našim bližním. Když je někdo přetížený a neodpočatý podléhá svým špatným náklonostem, vášním, hledá i nevázané rozptýlení mnohem snáze, než člověk odpočatý a silný. Člověk přetížený je v nebezpečí, že ho nepřemůže jen únava ale, že ho přemůže i podrážděnost způsobí třeba i velké nedorozumění. Přejí všem krásné prázdniny.

Fotky se společného setkání můžete najit zde…