Farní Tábor 2019 Hedeč

Velká loupež aneb staň se členem detektivní
agentury a vypátrej ztracené korunovační klenoty

Vzpomínka na prázdniny foto

Letos se tradiční letní farní tábor konal poněkud neobvykle až v druhé půlce prázdnin, konkrétně ve dnech 17. – 24. srpna. Tento týden strávilo 16 organizátorů (14 vedoucích a 2 kuchařky) a 28 dětí ze Žamberka a okolí v prostorách kláštera na Hoře Matky Boží na Hedči. Většina dětí spala na pokojích v prvním patře kláštera (většinou po třech), pouze dva táborníci spolu s několika vedoucími spali ve stanech na zahradě v areálu kláštera. Letošním tématem byla loupež korunovačních klenotů a s ní spojená hra na detektivy. Děti se tak seznámily s některými skutečnými vyšetřovacími metodami a také s reáliemi ohledně korunovačních klenotů.

V sobotu odpoledne po seznamovacích hrách a rozdělení do čtyř týmů proběhla tvorba vlajek a vymýšlení pokřiků a názvů týmů: Hvězdy, Červení banáni, Modrá krev a Chňapky. Večer jsme zpívali z Hosany a seznámili se s detekvivem Horymírem Lupusem, s. d. a jeho sluhou Bc. Antonínem Věchejtkem, s. s. d. (sluha soukromého detektiva) a děti se šly poté podívat na ambity na vystavené korunovační klenoty.

V neděli dopoledne týmy absolvovaly první blok témátek. Jeden tým se dozvěděl něco o Identifikaci zločince (daktyloskopie, profily a popisy osob, práce s kriminalistickým softwarem, genetika – bukální stěr), další si vyzkoušel něco z trasologie a vytvořil si odlitky stop, třetí tým se učil maskovat a pracovat v utajení a také si vyrobil parakordové náramky a poslední tým se věnoval korunovačním klenotům. Odpoledne byla v 15 hodin poutní mše svatá sloužená páterem Karlem Moravcem. Po ní se děti vydaly do lesa trénovat bystrost a postřeh a cestou zpět do kláštera nacházely postupně několik detektivových věcí (kravata, kufr, čapka), které je dovedly k samotnému detektivovi, přivázanému ke stromu a vyslýchanému zločinci ohledně korunovačních klenotů, které byly ten den ukradeny. Večer jsme si užili táborák a následné hry v knihovně zakončené modlitbou na dobrou noc.

V pondělí dopoledne proběhl druhý blok témátek, u nichž se týmy protočily. Odpoledne děti získávaly u deseti stánkařů na tržišti informace o překupníkovi (obličej, oděv, jméno, směr ke skrýši), jemuž hodlají lupiči klenoty prodat. Informace poskytli stánkaři dětem za vyřešení různých hlavolamů (ubongo, tangramy, ježek v kleci, rubikova kostka…), házení šipek na terč apod. Pak se celý tábor vydal k překupníkově skrýši, kde děti nalezly jen zmatený deníček s údaji o zločincích i o korunovačních klenotech.

V úterý dopoledne se děti opět protočily u témátek a po poledním klidu bylo třeba rozluštit policií zachycenou zvukovou zprávu (morseovka) představující komunikaci zločinců. Z ní se děti konečně dozvěděly o tajném přemístění korunovačních klenotů na rozhlednu na Křížové hoře. Jelikož je tedy druhý den měla čekat namáhavá cesta, bylo třeba se řádně připravit. Druhou část odpoledne tedy táborníci věnovali fyzickému výcviku, jehož součástí byla také finská stezka v lese. Po večeři následovaly tradiční hry v knihovně (Noviny, Farář vikář, Pravěk, Džungle…).

Ve středu jsme se vydali na celodenní pěší výlet na Křížovou horu nad Červenou Vodou. Zastavili jsme se také u pramene Tiché Orlice na úbočí Jeřábu. Cestou jsme hráli tradiční hru Piráti a na rozhledně jsme nalezli korunovační klenoty a užili jsme si kruhový výhled. Zpět do Králík jsme jeli vlakem z Červené Vody.

Ve čtvrtek proběhl poslední čtvrtý blok dopoledních témátek a odpoledne šly děti po stopách únosu sluhy detektiva ven z areálu kláštera. Venku děti odlily podezřelé stopy a prošly minové pole. Mezitím byl detektiv Lupus odvlečen a klášter obsadili tři zločinci vč. dvojníka detektiva. Po návratu dětí do kláštera a rytmické mši sv. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie pak panovala v táboře až do večera napjatá atmosféra – zločinci dohlíželi na všechny aktivity vč. her v knihovně a vyslýchali děti i vedoucí ohledně korunovačních klenotů. V noci se naštěstí táborníci mohli vydat ven na stezku odvahy a obnovit telefonní spojení, které zločinci přerušili, protože zdravotnici se podařilo zločince uspat pomocí prášků na spaní.

V pátek mohla být konečně přivolána policie. Strážmistr Čeněk Žouželík zatkl zločince a poté přijela předvést dětem něco ze své práce skutečná policejní hlídka z Králík. Policisté sejmuli otisky prstů z lahve i „podezřelým“ osobám a děti si vyzkoušely posezení v policejním autě, želízka, policejní vestu a štít. Odpoledne se táborníci vydali vysvobodit detektiva svázaného na rozhledně Val nedaleko od kláštera. Po záchraně detektiva proběhla na zahradě olympiáda (sportovní hry) a děti dostaly odměnu za nalezení korunovačních klenotů a za pomoc při dopadení zločinců. Pak následoval táborák a zpívání dlouho do noci.

V sobotu po úklidu kláštera a po obědě postupně táborníků ubývalo, jak si pro ně přijížděli rodiče, a nakonec i vedoucí opustili areál kláštera. Věřme, že se za rok na toto nádherné místo budeme moci opět vrátit.

Za organizátory Lukáš Sourada

Nový školní rok

Požehnání žákům, učitelům a rodičům

Hodně Božího požehnaní všem do nového školního roku.

Tak jsme oslavili konec prázdnin foto.

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

Milí rodiče,

i v novém školním roce 2019/2020 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím katechezí a výuky náboženství.

Výuka náboženství pro děti mladšího školního věku z Písečné a okolí bude probíhat na ZŠ Písečná. Výuka náboženství pro děti ze Slatiny nad Zdobnicí od 1. do 9. třídy bude pokračovat na ZŠ Slatina nad Zdobnicí.

Děti ze Žamberská a okolí se budou scházet ke katechezím na faře v Žamberku. Děti budou rozděleny do skupin podle věku.

Prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky do 22. září na faru v Žamberku nebo ji můžete naskenovanou odeslat na e-mail: farnost.zamberk@gmail.com                                                      

Ježíš řekl: „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ (Jan 12,46)

Náboženská výchova pomáhá objevovat to, co nás přesahuje a otevřít se křesťanské víře.

Víra dává životu člověka velkolepost a plnost. Církev nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován.

Přihláška ke staženi zde. 

Žampašská pouť

Natanael je jeho osobní jméno, Bartoloměj je jméno rodové, řekněme příjmení. Znělo původně Bar Tolmai, to jest syn Tolmaiův
O apoštolu Bartoloměji víme velmi málo. V evangeliu jsme slyšeli, že ho k Pánu Ježíši přivedl Filip.  Ale víme o něm přece dost, abychom si ho vážili – a to z úst samého Pána Ježíše, který o něm řekl: „Je to pravý Izraelita, ve kterém není lsti.”  Bartoloměj nebyl rybář, byl učitel. Vzdělaný učitel Zákona. Takový, který náboženské předpisy nejen učil, ale také s celou vroucností zachovával.  Byl mezi apoštoly nejstarší, zřejmě nezvyklý nepohodlí – pan profesor.  Ale větším nepohodlím, než stálé cestování, pro něj muselo být nepohodlí stálých novot, nový duch a smysl, který Ježíš vnášel do předpisů Starého zákona, které Bartoloměj tak přesně znal a tak přesně zachovával. 

Slyšeli jste, že bylo řečeno starým… Já však pravím vám! – Nebude-li vaše spravedlnost větší, než spravedlnost zákoníků a farizeů…”  Tak to Bartoloměj slyší od Pána. Jak mu při tom bylo – vždyť on sám byl zákoník – učitel Zákona.  Musel být velmi bystrý a pokorný, aby pochopil nového ducha, který vanul z Ježíšova učení. A on pochopil a zamiloval si – a po celý život hlásal. O tom, kde Bartoloměj působil, svědčí ve 2. století Eusebius. Píše, že Bartoloměj přinesl evangelium Arménům. Dobré základy křesťanství tam položil. Arméni si v záplavě islámu zachovali křesťanskou víru dodnes. 
V Arménii také Bartoloměj stvrdil hlásání Krista svým životem. Byl tam umučen. Za živa ho svlékli z kůže. 

Co se my můžeme od Bartoloměje naučit? Také se máme svlékat z kůže. Svlékat se ze svých návyků, starých zlozvyků – a stále oblékat novou ~kůži nového, hlubšího poznání víry. Nejen mládí, ale i stáří sluší stále radostně poznávat a přijímat, co jsme dosud neznali, nebo málo znali.  Nejen Bartoloměj, i my jsme posláni hlásat Krista lidem kolem sebe. Stále lépe hlásat, aby ho stále lépe poznali a víc si zamilovali.  Jaká je to radost, že máme tak krásné poslání.  “hora ruit …ce dm” 🙂

Děkuji pořadatelům z Domova pod hradem Žampach a všem za přípravu a účast. Foto….

Ohře 2019

Š 706 RTO

Mládež naší farnosti v počtu 12 chlapců a děvčat společně s P. Wieškem a několika dalšími členy doprovodu se ve dnech 14.-20.7. tohoto roku zúčastnila vodáckého sjezdu Ohře. Společně s mládeží trutnovské farnosti jsme se v neděli 14 .7. nasoukali do autobusu – veterána – Š 706 RTO, který letos oslavil 50. výročí provozu, a ne zrovna závratnou rychlostí jsme se vydali do Západních Čech nedaleko Chebu, kde na nás po téměř celodenním přesunu ve vodáckém kempu v Tršnici již čekaly lodě se vším nezbytným vybavením na týdenní plavbu. Zanedlouho po našem příjezdu dorazilo doprovodné vozidlo s našimi dvěma pány faráři – P. Wieškem a P. Jánem z Trutnova, které vezlo převážnou většinu bagáže, protože autobus veterán moc prostor pro uložení věcí nemá. Následovalo rozebrání lodí, pádel, barelů mezi námi vodáky, stavění stanů a nesmíme zapomenout na překvapení večera, kterým byla večeře – buchtičky se šodó, které připravili šéfové kuchyně Honza s Martinem. Po nezbytném doplnění tekutin po únavné cestě jsme se uložili k odpočinku, abychom ráno vyrazili na první
etapu našeho vodáckého putování.

První etapa končila po asi 15 km v Kynšperku n. Ohří a stejně jako druhá etapa, která po asi 16 km končila na tábořišti v Sokolově, vedla krásnou krajinou plnou romantických meandrů řeky Ohře. Další etapa vedla podél Svatošských skal a končila na tábořišti v Lokti. Protože Loket je krásné historické městečko, nemohli jsme si nechat ujít procházku městem a návštěvu známého hradu, kde jsme se zdrželi až do zavírací doby.
Čtvrtý den jsme projížděli přes Karlovy Vary, kde jsme se samozřejmě zastavili na prohlídku historického centra města a lázeňské kolonády a ochutnali většinu ze dvanácti pramenů, kolem nichž jsme procházeli. Naše plavba pak pokračovala do vodáckého kempu Hubertus, před kterým jsme propluli cvičnou kanoistickou peřejí. Na Hubertus budou mít asi všichni vodáci nezapomenutelné zážitky, protože k večeři nám mistři kuchyně připravili pečené pstruhy s vynikající grilovanou zeleninou.

Hrad Loket

Poslední, tedy páteční úsek naší plavby jsme zakončili ve Vojkovicích, kde jsme odevzdali veškeré naše vodácké vybavení a po opět výborné večeři – chilli con carne – jsme zbytek večera a velkou část poslední noci strávili u ohně při kytaře. Týden na vodě, jako všechno krásné, utekl velice rychle a my se v sobotu dopoledne naskládali do našeho veterána a po celodenním přesunu na druhý konec republiky dorazili unavení, ale plní krásných zážitků, domů. Marek Faltus

Fotografie najdete zde…

Sv. Anno – oroduj za nás

Dnes odpoledne jsme oslavili patronku Orlických hor sv. Annu. Mše sv. konala se u kapli ve Slatině nad Zdobnici. Kaplička svaté Anny byla postavena v roce 1918 v lesích na Posvátníku, ve Slatině nad Zdobnicí. Původně na tomto místě stál velký strom, na kterém byl umístěn obraz svaté Anny. Ten v zimě roku 1917 shořel. Následně zde byla z veřejné sbírky postavena kaple. Trojdílný obraz na oltáři odkazující na začátek války je dílem akademického malíře Eduarda Neumanna, který žil ve Slatině nad Zdobnicí. V létě roku 1991 byla tato kaple opravena a na počest dokončené opravy zde byla obnovena poutní tradice. Malby na oltáři opravil v průběhu roku 2016 pan Miloslav Král. Následně v létě 2017 byla na kapličce natřena střecha a byl opraven venkovní fasádní nátěr.

V roce 2018 malíř Buňata z Jahodova daroval do kapličky obraz sv. Anny.

Děkuji všem za přípravu a účast. Několik fotografii najdete zde…

Koruna sv. Anežky České

Naše farnost se připojila ke projektu koruna sv. Anežky České.

Podrobnosti najdete zde…..

Modlitba k svaté Anežce České

Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním,
zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu,
následovala Tvého ukřižovaného Syna
a došla do nebeské radosti.
Prosíme Tě za Církev a za naši vlast,
abychom si vážili daru svobody,
abychom se na přímluvu svaté Anežky České
a všech našich patronů v hluboké pokoře
vrátili cestou pokání a smíru
ke svým křesťanským kořenům, a tak došli
ke šťastné budoucnosti celé naší země.
O to Tě prosíme skrze Krista našeho Pána.
Amen.

Poslal je před sebou

Kunštátska kaple

Brněnský biskup jednou řekl: „Jestliže stromy mají přinášet ovoce i v nepříznivých podmínkách vyprahlosti, musí svými kořeny dosáhnout až hluboko k vodě. Stejně je to i s námi, kdo máme přinášet ovoce v prostředí, které si dokážeme představit mnohem lepší. Dosáhneme-li svými kořeny až k vodě, čeho se pak můžeme bát?“

Bylo by jistě užitečné připomenout si všechna data a události z života a díla svátých bratří soluňských Cyrila a Metoděje. Uvědomit si, jak mocné a blahodárné bylo jejich působení. Znovu si připomenout jejich svízelnou a křížovou cestu, když prosadili a obhájili své dílo, slovanský liturgický jazyk a mnoho dalšího. Jejich vliv až do Cech, rychlé pokřesťanštění díky křtu Bořivoje a Ludmily. Jejich popularita v Římě, kdy dvakrát musel zasáhnout papež Jan VIII., který Metoděje zprostil všech obvinění a vysvobodil po tříapůlletém věznění Němci. A nakonec po smrti Metodějově se podařilo nepřátelům jejich dílo na Moravě zničit. V KT 2004 č. 27-28 je zveřejněný dokument z jednoho bavorského kláštera, který byl nedávno nalezen. Jsou to zlomky deníkových zápisů nitranského biskupa Wichinga. Žasneme, jak mohl někdo tak bezohledně ničit dílo Boží. To všechno však v dalším rozpětí dějin nic neznamenalo. Toto dílo přineslo později nepředstavitelné ovoce, a jak je pro nás i nyní významné a silné, to všichni víme a každý rok prožíváme.

Poutnicí na cestě

Připomínáme si to proto, abychom si uvědomili, že to nikdy v dějinách dobro a dobré dílo neměly lehké. Zlo skoro vždy zdánlivě triumfovalo, ale Bůh má dosti času, protože pracuje s věčností, aby všechno zvítězilo a ukázalo se vždy v plné kráse.

My dnes vnímáme, že se národy Evropy snaží nají společnou řeč, že se snaží spolu žít v míru a porozumění. A zase vidíme, jak opět síly zla se snaží toto dílo bořit, klást překážky a štvát proti. Církev vedena Duchem Svatým i s papežem jasně připomíná, že národy musí spolu žít ve svornosti a v jedné rodině. Musí se vrátit ke svým křesťanským kořenům. Z toho vnímáme, že je to vůle Boží. A i kdyby se mnohé pobortilo, přesto Bůh dovede své dílo k dobrému konci.

Prosme dnes tyto skvělé muže, patrony Evropy, aby se za nás přimlouvali.

Fotky s poutní mše sv. – kunštátská kaple