Dnes posílám tebe k celému lidstvu se svým milosrdenstvím

 „V současné době lidstvo nezbytně potřebuje, aby se neohroženě hlásalo a dosvědčovalo Boží milosrdenství.“ Těmito slovy povzbudil papež Benedikt XVI. při modlitbě Anděl Páně v září roku 2007 všechny křesťany, aby se stali apoštoly Božího milosrdenství. Řekl také: „Prorockým způsobem tušil tuto pastorační naléhavost milovaný Jan Pavel II., který byl velkým apoštolem Božího milosrdenství. Během celého svého pontifikátu byl misionářem Boží lásky mezi národy. Vyzýval křesťany a lidi dobré vůle, aby uvěřili, že Boží milosrdenství je silnější než všechno zlo.“ Nikdy v minulosti nebyla naše společnost poznamenaná tak nemilosrdným tlakem na výkon, depresemi, strachem, potlačovanou vinou a vnitřním zoufalstvím. Právě proto si Bůh vyvolil polskou řeholní sestru Faustynu Kowalskou, aby ve světě, který je tak chudý na lásku a vzájemnou ohleduplnost, hlásala jeho nepochopitelné milosrdenství. Ježíš jí řekl toto: „Ve Starém zákoně jsem ke svému lidu posílal proroky s výstrahami. Dnes posílám tebe k celému lidstvu se svým milosrdenstvím. … Mé milosrdenství je tak velké, že ho za celou věčnost nepochopí žádný rozum, ani lidský, ani andělský… Nechci trestat bolavé lidstvo, ale toužím ho uzdravit a přivinout ke svému milosrdnému srdci. Největší hříšníci by dosáhli velké svatosti, kdyby důvěřovali mému milosrdenství. … Čím větší hříšník, tím větší má právo na mé milosrdenství.“ Pán prosí o jediné: „Ať se ke mně nebojí přiblížit slabá, hříšná duše. …i kdyby z lidského pohledu už pro ni nebylo vzkříšení a vše bylo ztraceno, u Boha tomu tak není… Svým milosrdenstvím následuji hříšníky na všech jejich cestách a mé srdce se raduje, když se ke mně navracejí. Zapomínám na hořkost, kterou napájeli mé srdce a raduji se z jejich návratu. … Pověz jim, že na ně stále čekám, naslouchám tlukotu jejich srdce, kdy začne bít pro mne… Jsem sama Láska a samo Milosrdenství, žádná ubohost ho nemůže vyčerpat, neboť ve chvíli, kdy se dává, roste. Duše, která důvěřuje mému milosrdenství, je nejšťastnější, protože já sám se o ni starám.“ Když svatý papež Jan Pavel II. roku 1997 přišel téměř po dvacetiletém pontifikátu do Krakova jako poutník, veřejně vyznal: „Poselství Božího milosrdenství je mi stále blízké a vzácné, určitým způsobem formovalo můj pontifikát.“ Bůh potvrdil toto poslání Svatého otce Jana Pavla II., když ho k sobě povolal 2. dubna 2005, právě v předvečer svátku Božího milosrdenství, který on sám zavedl. Určitě mnohem dřív, než Jan Pavel II. o neděli Božího milosrdenství v Jubilejním roce 2000 na Svatopetrském náměstí se zjevnou radostí svatořečil svou krajanku sestru Marii Faustynu Kowalskou, byla už tato prostá sestra jednou z nejznámějších řeholnic katolické církve. Ona sama prosila ve svém známém Deníčku Boha jen o jediné: „Ježíši můj, každý z tvých svatých zrcadlí jednu z Tvých ctností. Já toužím zrcadlit tvé slitovné Srdce plné milosrdenství a chci ho oslavovat. Ať je Tvé milosrdenství, ó Ježíši, vtisknuté do mého srdce a duše jako pečeť, a to bude mým znamením v tomto i v budoucím životě. Pomoz mi Pane, aby mé srdce bylo milosrdné, abych uměla soucítit s utrpením bližních. Nikomu neodmítnu své srdce. Budu upřímná i k těm, o nichž vím, že budou zneužívat mé dobroty…“ Na obraze žehnajícího Ježíše, z jehož srdce vycházejí paprsky, bílé a rudé, je nápis, modlitba: Ježíši důvěřuji Ti. Tento obraz byl namalován podle vidění sestry Faustyny na přání samotného Ježíše. Velikost toho obrazu nespočívá v jeho vnější kráse, ale v Ježíšově milosti. Obraz je v kapli kláštera, kde je hrob sv. Faustyny, a jeho kopie jsou rozesety po celém světě. O svátku milosrdenství (který slavíme právě dnes) řekl Ježíš sv. Faustyně toto: „Toužím, aby byl ustanoven svátek milosrdenství… a to o první neděli po velikonocích. Tato neděle ať je svátkem milosrdenství.“ Jan Pavel II. během svatořečení sestry Faustyny řekl: „Dříve, než Ježíš uděluje apoštolům moc odpouštět hříchy, ukazuje jim ruce a bok. Odvolává se tedy na rány svého umučení, zvláště na ránu svého srdce. To je pramen, ze kterého vytryskla mocná vlna milosrdenství, které se vylévá na celé lidstvo. Z tohoto srdce sestra Faustyna uviděla vycházet dva paprsky, které budou ozařovat svět. Z utrpení Páně, z jeho smrti a zmrtvýchvstání proudí k lidem v každé době milost bezmezného odpouštění hříchů. Velikonoční tajemství vykoupení je tedy nerozlučně spjato s tajemství Božího milosrdenství.“ Milí bratři a sestry, stojí jistě za zamyšlení všechny tyto skutečnosti, ukazující velikost dnešního svátku, i velikost každé mše svaté, jíž se smíme zúčastnit. Amen.

Zdroj: Fermenta 2/2019