Přijď, Duchu Svatý.

Po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14)Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině. Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na modlitbu, pomodleme se každý den třeba svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý), nebo sekvenci Veni sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den můžeme přidat ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím „který Ducha svatého seslal“.

Mladí přátelé, Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království, dával jim poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém zmrtvýchvstání říká apoštolům: „Přijměte Ducha svatého!“ (Jan) Dnes se obrací na každého z nás a říká: „Přijměte Ducha svatého a buďte silní ve víře.“ Novénou, kterou se začínáme modlit po slavnosti Nanebevstoupení Páně, si chceme uvědomit, čím jsme se, skrze Ježíše a Ducha svatého, stali. Chceme sobě i světu vyprosit milost prožívání tohoto obdarování. sv. Jan Pavel II

Lucernarium (vigilie svátku Seslání Ducha svatého) bude se konat v Žamberku 22.5. v 21.00

Přijď, Duchu Svatý.

Přicházej jako světlo, které v nás prozáří jakékoliv temnoty.
jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.
radost, která dává našemu životu lesk a půvab.
pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.
krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.
štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.
víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.
naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.
láska, která v nás spojuje božské a lidské
a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé. Přijď, Duchu Svatý.

Novéna k Duchu svatému